top of page
Zentuin

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening en producten.

Als u een afspraak voor een massage/ behandeling/ service maakt of een product koopt bij House of nurture, ga ik ervan uit dat u kennis heeft genomen van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen House of nurture en haar cliënten.

1.2 Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij partijen afwijkende bedingen en bepalingen uitdrukkelijk en schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

1.3 Eventuele (algemene) voorwaarden van cliënten en/of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 House of nurture kan op ieder gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen als ook de informatie op de website en andere kanalen waar informatie worden verstrekt. House of nurture zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden aan haar cliënt ter hand stellen dan wel deze op haar website publiceren.

1.5 Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk niet zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

1.6 House of nurture heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant niet binnen de afgesproken termijn aan zijn/haar financiële verplichtingen heeft voldaan.

2. Afspraken

2.1 De massagetherapeut is gediplomeerd en heeft de veiligheid en integriteit van de cliënt hoog in het vaandel staan. Echter, de cliënt is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen welzijn en veiligheid.

2.2 De massage dient vooraf of direct na de behandeling betaald te worden. Dit kan cash of met een bancontact app. De factuur ontvangt u achteraf digitaal, indien gewenst door uitdrukkelijk de vraag te stellen.

2.3 De cliënt wordt geacht tijdens het intake- en anamnesegesprek relevante informatie aan de massagetherapeut te verstrekken.

2.4 De massagetherapeut verplicht zich de cliënt/patiënt indien gewenst door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

2.5 Beëindiging van de behandeling kan ten allen tijde gebeuren.

Bij annulering korter dan 24 uur voorafgaande aan de behandeling/ service of als u niet komt opdagen, wordt 100% van de behandeling in rekening gebracht.

2.6 De massage/behandeling die u ondergaat, zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen.


Bij twijfel over een aandoening of blessure of contra-indicatie kan besloten worden om af te zien van het geven van een massage/ service en u door te verwijzen naar een arts/therapeut/specialist/ andere toepasselijke partij. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts/therapeut/specialist/ andere toepasselijke partij hierin toestemt.

 

Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit door te geven. Geef het ook aan indien u allergisch bent, ik kan dan bepalen welke massageolie/ producten ik wel/niet kan gebruiken.

2.7 Massagepraktijk House of nurture kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten, al dan niet door onjuiste informatie of verzwijgen van blessures en/of aandoening(en).

2.8 Massagepraktijk House of nurture behoud zich het recht voor, om cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen, alcohol of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.

2.9 Massagepraktijk House of nurture kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

2.10 Ethiek en hygiëne is erg belangrijk bij Massagepraktijk House of nurture en wordt ook van u verwacht.

2.11 Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat u vlak voor de behandeling hebt gedoucht.
Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.

2.12 Bij binnenkomst van de hoofdentree de schoenen uit.
De cliënt daarentegen kan van Massagepraktijk House of nurture verwachten dat de praktijkruimte en gebruiksmaterialen schoon zijn.

2.13 Het bad textiel wat gebruikt wordt is eigendom van Massagepraktijk House of nurture en na elke behandeling wordt deze verschoond en op juiste wijze gereinigd.
Natuurlijk is het mogelijk om uw eigen handdoeken mee te nemen, indien gewenst.

2.14 Mijn telefoon staat op ‘stil’ als ik aan het masseren/ behandelen ben en ik zou het fijn vinden als uw mobiele telefoon ook stil is tijdens de afspraak.

2.15 Bij Massagepraktijk House of nurture zijn de massages/ behandelingen enkel op afspraak.
Een afspraak kan gemaakt worden per telefoon, sms, e-mail, contact formulier op de website.

Gemaakte afspraken dienen uiterlijk één dag (24 uur) voor de behandeling te worden geannuleerd dit is kosteloos.

2.16 Annuleert u te laat (binnen 24 uur voor uw afspraak), op de behandel dag zelf of komt u helemaal niet dan zijn wij helaas genoodzaakt de behandelprijs volledig aan u door te belasten.
U ontvangt hiervan dan een aparte factuur.
Annulering kan alleen mondeling/telefonisch.

2.17 House of nurture behoudt zich het recht voor om geplande afspraken te verzetten of te annuleren, indien zij geen uitvoering kan geven aan de overeenkomst, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

2.18 Gelieve tijdig op uw afspraak aanwezig te zijn. Gaat u toch later zijn, gelieve mij dan te verwittigen.
Indien u later bent, ben ik misschien genoodzaakt de behandeling in te korten uit respect naar de volgende klant. Wanneer er niet meer voldoende tijd rest om de behandeling tot een kwalitatief einde te brengen, zal ik vragen om deze te verplaatsen naar een ander tijdstip.
De behandeling zal dan wel volledig aangerekend worden.

2.19 De massages/ service die worden gegeven, hebben niets met erotiek en/of seks te maken.
Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen, dienen de gereserveerde behandeling/tijd te betalen en worden per direct uit de praktijk verwijderd en zullen niet meer worden behandeld.

 

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 House of nurture heeft een inspanningsverplichting, nooit een resultaatverplichting.

3.2 House of nurture voert de behandeling naar beste inzicht en vermogen uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.3 Indien de cliënt in behandeling is van een arts, fysiotherapeut, specialist en/of medicijnen gebruikt, dient de cliënt de arts, fysiotherapeut en/of specialist te raadplegen of de gewenste behandeling uitgevoerd mag worden.

3.4 Indien de cliënt zwanger is of van plan zwanger te worden, dient dit te allen tijde – voorafgaand aan de behandeling – aan House of nurture te worden gemeld.

3.5 House of nurture zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.

3.6 House of nurture onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis van sport/klachtenbehandeling, Triggerpoint-therapie, Stoelmassage, Aromatherapie, massages en jaren werkervaring in de paramedische sector als therapeut.

3.7 House of nurture zal de cliënt tijdig inlichten over financiële consequenties van wijzigingen en aanvullingen van de behandeling.

3.8 De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intakegesprek aan House of nurture verstrekt, zodat House of nurture de behandeling zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.

3.9 De cliënt maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten en producten van House of nurture en derhalve kan House of nurture niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten en/of product. House of nurture is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

3.10 Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij House of nurture en dit verwacht House of nurture ook van de cliënt. Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt van de cliënt verwacht dat hij/zij vlak voor de behandeling heeft gedoucht.
 

4. Aansprakelijkheid
4.1 House of nurture is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na het behandelen.
Alle behandeling die worden aangeboden door House of nurture zijn geen medische behandelingen. Wanneer u zich laat behandelen bij House of nurture is dit geheel op eigen risico.

4.3 Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u dat u mij nooit aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling of product die ik aan u geef of gebruikt heb.

 

5. Toeslagen

5.1 Behandelingen/workshops/trajecten/diensten op locatie hebben een ander tarief en er wordt een kilometervergoeding in rekening gebracht.

6. Betalingsvoorwaarden

6.1 De factuur wordt altijd verstuurd via mail, tenzij de klant expliciet een factuur op papier wilt.
6.2 Eventuele klachten betreffende de factuur dienen schriftelijk en op straffe van verval binnen 2 dagen na verzending van betrokken factuur te gebeuren, uiterlijk binnen 7 dagen.

6.3 U kunt ook met een cadeaubon van Massagepraktijk House of nurture betalen.
Indien de betaling plaatsvindt via de cadeaubon is deze niet in te wisselen voor contant geld.
Daarnaast is er ook geen teruggave mogelijk wanneer je minder dan de cadeaubonwaarde aan massages of andere diensten/producten afneemt.

6.4 De cadeaubon van Massagepraktijk House of nurture is vooraf bepaald geldig na uitgifte datum en staat vermeld op de bon.

6.5 Facturen dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

 

7. Tarieven en offertes

7.1 De tarieven genoemd op websites/flyers/facturen/overeenkomsten/ sociale media of anderszins zijn in euro’s en inclusief BTW en exclusief reiskosten, tenzij anders vermeld.
7.2 House of nurture behoudt zich het recht om op elk willekeurig moment de tarieven te kunnen wijzigen, maar zal dit tijdig kenbaar maken aan de klant.

7.3 Alle kosten van de voor de uitvoering van de behandeling benodigde producten zijn bij de prijs inbegrepen. House of nurture is vrij in de keuze van haar producten.

7.4 Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven periode en/of zolang de voorraad strekt.

 

8. Beroepsgeheim

8.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Iets dat is besproken gedurende gesprekken voor, tijdens of na de behandeling is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel House of nurture als de klant.
8.2 Op alle communicatiemiddelen is het beroepsgeheim van toepassing.

8.3 De geheimhouding vervalt echter indien op grond van een wettelijke bepaling, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of een rechterlijke uitspraak House of nurture verplicht is de informatie aan derden te verstrekken.

 

9. Klachten

9.1 Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk door de klant gemeld te worden tijdens of onmiddellijk na de sessie, workshop, behandeling, dienst. Indien House of nurture dit ter plaatse nog kan recht zetten stelt zij in de maten van het mogelijke de klacht recht.
 

10. Overmacht

10.1 Wordt de uitvoering van een behandeling/ dienst door House of nurture onmogelijk gemaakt door een oorzaak die House of nurture niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van House of nurture kan worden verlangd, dan is House of nurture gerechtigd de uitvoering van de behandeling op te schorten tot het moment dat zij alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van House of nurture en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van House of nurture. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop House of nurture geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor House of nurture niet in staat is de verplichtingen na te komen.

10.3 In geval van overmacht zal House of nurture – indien mogelijk – met de cliënt een nieuwe afspraak inplannen.

10.4 House of nurture is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmacht situatie enig voordeel geniet.
 

11. Gedrag

11.1 De cliënt dient zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen normen en waarden. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft House of nurture het recht om bij de cliënt een behandeling te weigeren/stoppen zonder opgave van een reden en zonder het recht van de cliënt op enige (schade)vergoeding.
11.2 Mobiele telefoons, piepers e.d. dienen te worden uitgeschakeld of op stil te worden gezet voor aanvang van een behandeling.

11.3 House of nurture meldt diefstal altijd bij de politie.

11.4 Het is niet toegestaan om gezelschap mee te nemen tijdens de behandeling.

Uitzonderingen zijn mogelijk, echter alleen na overleg met House of nurture.

 

12. Privacy omtrent het gebruik van uw gegevens

12.1 De gegevens die worden verzameld (zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres, adres), worden gebruikt om rechtstreeks met u te communiceren.

12.2 Alle persoonlijke gegevens die u verstrekt, worden enkel voor de praktijk gebruikt en niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming.

12.3 Door een persoonlijk dossier aan te maken, kunnen we samen een behandelplan opmaken en eventuele veranderingen noteren. U hebt het recht om ten allen tijde uw dossier in te kijken, mits afspraak.

12.4 Alle persoonlijke en medische gegevens die u voor of tijdens de massage/ behandeling aan mij geeft worden vertrouwelijk behandeld.

 

13. Aansprakelijk

13.1 House of nurture is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de behandeling, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van House of nurture.

13.2 Indien House of nurture aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnde eigen risico. Bij gebreke van een (volledige) uitkering van het schadebedrag door een verzekeringsmaatschappij, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het totaalbedrag van de behandeling, althans dat gedeelte van de behandeling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.3 House of nurture is nooit aansprakelijk voor:

  • schade van welke aard dan ook, doordat House of nurture is uitgegaan van de door de cliënt onjuist verstrekte informatie of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding;

  • diefstal, beschadiging en/of verlies van persoonlijke eigendommen van de cliënt tijdens de behandeling;

  • gezondheidsschade en/of medische kosten die voortvloeien uit schade voortkomende uit de behandeling;

  • tegenvallende resultaten, indien House of nurture de behandeling op overeengekomen wijze heeft volbracht.

13.4 House of nurture heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade ongedaan te maken, door herstel of verbetering van de behandeling c.q. of het verstrekken van een nieuw product.

13.5 Een vordering tot schadevergoeding door de cliënt dient uiterlijk binnen 7 dagen nadat de cliënt de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij House of nurture te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding door de cliënt.
13.6 Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid van House of nurture en indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.

13.7 House of nurture is niet aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die klant heeft genomen, al dan niet in overleg met House of nurture.

13.8 House of nurture stelt geen medische diagnoses en geeft op geen enkele wijze geneeskundig advies, noch is hij op geen enkele wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na de uitvoering van de dienstverlening van House of nurture voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van House of nurture.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle aanbiedingen, behandelingen en transacties waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
14.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.3 House of nurture mag deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest recente versie is dan op alle overeenkomsten inclusief de reeds gesloten overeenkomsten geldig. Aan afspraken tussen partijen die afwijken van de algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

14.4 De Belgische rechter in het arrondissement waar House of nurture is gevestigd, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, exclusief bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.

bottom of page